Pondělí 17. února 2020, svátek má Miloslava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 17. února 2020 Miloslava

Argumenty proti genderové teorii chybí

21. 10. 2019 13:30:00
Ministryně Maláčová dala do návrhu zákona o dětských skupinách název jesle, které už mají genderově zaměřené návody. To vyvolalo diskusi o genderové teorii vůbec. Hlavně se vyjádřil V. Klaus a T. Okamura.

Připadá mi, že argumenty proti genderové teorii, které používají liberálové (Klaus a jiní) jsou dost ploché na to, aby přesvědčily veřejnost, hlavně mladé lidi, že genderová teorie a potažmo všechny teorie, snažící se vytvořit univerzálního člověka bez rozlišení, jsou špatné. Myslím si, že zhoubnost celé této ideologie je očividná, univerzální člověk jednotlivec nebude zakládat rodiny, protože ty jsou založeny na odlišných biologicky daných rolích muže a ženy, a odmítne i tzv. rodné kolektivy národa a obce. To vše není jen otázka genderové teorie, ale má širší ideový záběr. Principem je odloučení od kolektivů vůbec, které bychom mohli nazvat individualismus. „Odloučení“ je ovšem něco více než individualismus, který předpokládá existenci společnosti a určuje chování jednotlivce v ní (předpokládá soutěž jednotlivců uvnitř kolektivu). Postmoderní odloučení je ovšem totální, je to jakási poslední fáze odklonu člověka od přírody, od přirozených principů a tím i od přirozeně rostlých „rodných kolektivů“. Jednotlivec má být odloučený a zároveň univerzální, tedy bez rozlišení, které pokud fyzicky existuje, se nevnímá a vyžaduje se shodné chování. Tento odklon je zhoubný a tito takto myslící lidé jsou poslední svého druhu, protože se odklonili nejen od rodiny, ale od přirozenosti vůbec, nechápou přírodu, její mechanismy, jediné, co byli schopni přijmout je přirozený mechanismus tržní ekonomiky (dnes už ovšem silně deformované), protože jim přináší materiální blahobyt. Genderová teorie je sebezničující vize odpřirozeněného člověka, stejně jako je ničení přírody hédonickým životem.

Ale vůbec nejhorší je, že genderová teorie je realizovatelná, kdyby nebyla, mohli bychom se tomu jen smát. Člověk se rodí jako nepopsaný papír, na rozdíl od zvířat je chudý na instinkty. Je nesmysl nechat dětem, aby si určily pohlaví, aby samy se rozhodovaly. Děti se rozhodnou na základě vedení dospělými, dítě nemůže mít svobodu, nemá rozum k tomu, aby vědělo, co dělá. Dospělí vědí jak dítě vychovávat, aby uspělo ve světě, ve kterém žije, nikoliv proto, aby naplnilo nějakou poblouzněnou teorii. Svoboda člověka začíná v plnoletosti a je taková, jakou mu společnost a řád poskytne. Není nějaká absolutní svoboda, se kterou by se člověk rodil. Člověk nemá automaticky v sobě mravní řád, musí být od narození vychováván v řádu, učit se pravidla. Dítě nikdy není zcela bez výchovy, vždy existuje v nějaké společnosti a učí se ze svého okolí. Špatně vychované děti, které jsou potom zátěží společnosti, jsou vychované k povýšenosti, k lenosti, k odmítání práce, ke špatným společenským vazbám. Z člověka lze vychovat cokoliv, děti vychované zvířaty se nikdy nestaly lidmi. Dítě kolonistů ukradené indiány a vychované v jejich kmeni se stalo indiánem. Dovednosti potřebné k obživě a reprodukci se musí naučit, musí se učit i dovednosti matky a otce, které vlastně už životní roli předurčují tak, aby byla naplněna bez problémů a tím společenstvo mohlo existovat do budoucnosti (děvče hrající si s panenkou vozící ji v kočárku, bude nejspíše matkou, chlapec to sice může dělat také, ale není to pro něj tak potřebné, protože on děti nerodí, ani nekojí a proto se obvykle o malé děti nestará). Pokud děti v genderových rolích nebudou vychovávány, jejich život se pouze zkomplikuje, nebo se dokonce mohou i odloučit od fyzicky určených rolí, nebudou matkami a otci. Výchova v protikladu k fyzické přirozenosti je záškodnická, je proti zájmům společnosti. Maskovat to svobodným rozhodnutím dítěte je pokrytecké, žádné dítě se totiž dokonale svobodně nerozhoduje, může sice projevovat nějaké sklony, ale v posledku se rozhoduje tak jak to vidí v okolí a jak je vedeno.

Pokud někdo chce změnit pohlaví, může tak učinit pouze jako dospělý, když neuspěje výchova v jeho přirozeně daném genderu. Děti se nerozhodují o svém pohlaví, jsou vychovávány dospělými podle svého fyzického pohlaví, teprve když tato výchova neuspěje v období do dospělosti, lze akceptovat zásah do fyzického pohlaví. Společnost má svoje zájmy a musí je uplatňovat, měnit pohlaví nemůže lehkovážně ten, kdo byl k tomu nějak ideologicky sveden, přesto, že k tomu nemá sklon. Transversismus je odchylka, která je proti přirozenosti a proti zájmům společnosti. Muž, který se cítí být ženou, se sice může nechat na ženu fyzicky přetvořit, ale hlavní ženské poslání, být matkou, nemůže naplnit. Žena, která se cítí mužem, mít děti nejspíše nebude. Je tedy zločinem k transversismu vychovávat děti. Proto je zapotřebí dítě vychovávat v jeho genderové roli, pokud jeví transversní sklony, určitě je prosadí. Musí překonat určité obtíže se svým zaměřením, aby se odfiltroval případný vliv ideových pomatenců nebo zhoubné módy.

Děti se musí citlivě vychovávat ve svých genderových rolích, které se týkají budoucí životní role, nikoliv profesní role. Pokud by mělo dítě jiný profesní sklon, je potřeba mu vyhovět v rámci profesní dráhy (děvče jako voják nebo strojvedoucí), nikoliv ovšem v životní roli (děvče je sice voják, ale stane se matkou rodiny). Genderová role se tedy neopouští. Společnost by měla vytvořit podmínky, aby matky mohly pracovat v profesi, kterou si vyberou, ale měly zajištěny servis pro svoji životní roli matky. V podstatě jen popisuji, co v dnešní společnosti existuje a co není zapotřebí měnit.

Genderové oddělené role jsou součástí tradičního řádu, který dosud existuje a přežívá všechny režimy, protože je produktivní a jasně přiděluje role za všech nepříznivých okolností (za války se ženy starají o přežití rodiny a muži bojují). Bez tohoto tradičního řádu bychom nebyli. Nejsme totiž zvířata, abychom měli výrazné instinkty a výchovu nepotřebovali.

Tradiční řád, který neobsahuje jen genderové role, ale i všechny atributy lidských vztahů, základní pravidla života určující přežití (výchova k práci, poslušnost autoritám, usměrnění agrese k druhým lidem atd.) se vyvinul v úspěšném společenstvu, které prošlo historií plnou zvratů a nebezpečí, zatímco jiné modely vztahů žen, mužů a dětí neuspěly, taková společenstva zanikla, nebo zanikla jejich pravidla a ona převzala pravidla úspěšná.

Proč se dnes vypráví a prosazují genderové ideologie? Protože žijeme v poslední fázi odpřirozenění, tedy jakéhosi odklonu člověka od přirozenosti, který začal odklonem od přesahujících principů, od Boha, od přírody, od přirozených principů a vzorů, tedy těch věcí, které přirozeně existují, nebyly člověkem stvořeny, ale jsou člověku dány. Protože jsou zatěžující, člověk dává přednost svým výmyslům a tyto principy zavrhuje. Nastává konflikt přirozenosti a lidských iluzí. Přirozený vývoj ukázal, co je vhodné, někteří lidé to popírají a vymýšlí věci na základě svých odpřirozeněných vizí, které nemají žádnou hodnotu, nic nepřináší, jsou to blouznivé iluze městských intelektuálů odloučených od přirozenosti.

Liberálové bohužel nedovedou bránit těmto zhoubným teoriím, vychází z ochrany lidské svobody, která těmito teoriemi samotnými narušena není, a narušit ji mohou jen aktivisté, jestliže začnou svoje teorie realizovat totalitně, což se zatím neděje. Liberálové vlastně teorii samotnou nekritizují, ale bojí se jejího totalitního prosazování. To nevyznívá přesvědčivě. Je zapotřebí vyjít z konzervatismu (nikoliv z neokonzervatismu), kritizovat podstatu tezí, odporovat na základě ochrany existence společnosti a její budoucnosti. K tomu je nezbytné se zabývat sociálním kapitálem, který vytváří vlastenectví a vůbec emotivní vztah ke společenstvu. Je zapotřebí vyjít z úcty k našim předkům a jimi vytvořeného tradičního řádu, který jediný je vyzkoušený jako funkční a dovede do budoucnosti společnost zachovat. Rodina je přirozeně rostlý společenský útvar, který se osvědčil, nikoliv nějaká zastaralá verze nebo konstrukt intelektuálů. V zájmu přežití je zapotřebí tyto vyzkoušené a přirozeným vývojem vzniklé vzory chránit a upřednostňovat.

Rodiče, pokud chtějí, aby se jejich děti chovaly normálně, zakládaly další rodiny, uspěly v profesní činnosti a byly šťastné, by měli odmítnout tyto poblázněné nesmysly gender-teorie a transversismu. Děti by měly být vychovány tak, jak byli vychováni rodiče sami svými rodiči, prostě v genderových rolích, které jsou naplněním přirozených sklonů a poslání člověka tvořit další generace. Zároveň je na rodičích, aby dělali revoluci proti genderové teorii, nedávali děti do zařízení, které realizují genderovou teorii, i když to vypadá velmi nenápadně a navenek velmi mírně. Víme přece, jak to chodí. Učitelky jsou hodnoceny podle toho, jak děti vychovávají. Chtějí-li uspět, mít vyšší plat, musí konat nejenom to, co je v předpisech, ale daleko víc, aby dokázaly, jak jsou aktivní. Totéž ředitelky. Nemysleme si, že mají svobodu jednání, jsou to zaměstnanci. Musíme si uvědomit, že genderová aktivita je podporovaná velkými penězi a nařízeními EU. Jsme v situaci, kdy musíme aktivně odporovat a ne se o nic nestarat a neangažovat se. Tak jako zachraňujeme přírodu, musíme zachránit i lidský rod. K udržování zdravého životního stylu patří i zachování populace zdravé a dobře vychované k práci a k úctě k odlišným rolím matky a otce. Jinak se to vymstí nejen rodičům, ale celé společnosti.

Závěr – hlavní argumenty

V současné době graduje vývoj odpřirozenění člověka, který začal Kantem, představou, že člověk je vnitřně dobrý a špatným jej dělá společnost. Člověk má prý v sobě mravní řád (nebo tzv, přirozený svět) se kterým se rodí, proto se prý rodí svobodný, nepotřebuje strukturu, nepotřebuje tradiční řád a společnost je jen soubor jednotlivců, kteří se nepotřebují řídit pravidly, vyjma těch, které sami přijali. Na základě toho dnes dochází k „odloučení“ člověka od rodných kolektivů (rodiny, obce, národa) a popírá se veškerý tradiční řád jako špatný a člověka omezující. Zkušenosti říkají, že tento filozofický postoj je omylný. Takto odloučený člověk se rozhoduje převážně jen ke svému prospěchu bez ohledu na druhé a na přirozené principy.

Člověk se rodí bez instinktů, není svobodný (je velmi závislý na svém okolí) a potřebná pravidla musí dostat výchovou. Dítě se nemůže rozhodovat, jaké pohlaví si zvolí, taktéž o čemkoliv jiném, musí být citlivě vychováváno k tomu, v čem uspěje, co společnost potřebuje a v čem koná svoji přirozenou roli v rámci existence lidského rodu.

V tradičním řádu jsou i pravidla pro odlišné role muže a ženy (gender), tak jak se to vyvinulo tisíciletým vývojem jako nejvhodnější pro život člověka v existenčním prostředí, hlavně pro zakládání rodin, obživu rodin, výchovu dětí k práci a k uznávání autorit. Tradiční řád existuje převážně i dnes, pokud nejsou rodiny rozvrácené a výchova nepodlehla postmodernistickému blouznění. Zasahovat do tradičního řádu, předstírat, že dítě se může svobodně rozhodovat, je záškodnické jednání mající rozvrátit společnost. Výchova k univerzálním profesním dovednostem je možná, pokud se nedotýká odlišných rolí muže a ženy v životě. K mateřstvi a otcovství je zapotřebí děti vychovávat a k těmto životním údělům děti směřovat, proto jsou tato pravidla pro obě pohlaví odlišná.

Psáno na základě knihy Konzervatismus pro třetí tisíciletí

Autor: Vlastimil Podracký | pondělí 21.10.2019 13:30 | karma článku: 28.50 | přečteno: 971x

Další články blogera

Vlastimil Podracký

Manipulace s pamětí národa

Stále jsme konfrontováni se snahou měnit proti národnímu zájmu historická fakta a vnášet do nového výkladu politické zájmy pomocí viditelně lživé propagandy.

10.2.2020 v 13:30 | Karma článku: 37.09 | Přečteno: 1528 | Diskuse

Vlastimil Podracký

Další rok nástupu univerzalismu

V končícím roce jsme byli v celé západní civilizaci svědky událostí, jejichž většina má v pozadí pokračující zásadní spor této doby mezi aktivistickým univerzalismem a konzervativní opozicí.

27.12.2019 v 13:30 | Karma článku: 24.64 | Přečteno: 552 | Diskuse

Vlastimil Podracký

Zlaté doby pokroku končí

Když ministr Brabec vypočítává, co musíme udělat, jak musíme přejít na elektřinu, ale zároveň zrušit elektrárny, jak musíme zateplit domy, což znamená už žádný dům nepostavit, co nás tedy čeká?

2.12.2019 v 13:40 | Karma článku: 28.59 | Přečteno: 769 | Diskuse

Vlastimil Podracký

Od sametu k realitě

Sametová revoluce byla jedním z projevů vůle nalinkované velmocemi zrušit nereformovatelný komunistický režim a umožnit vládnoucí vrstvě se zařadit do funkčního kapitalistického systému.

11.11.2019 v 13:30 | Karma článku: 25.20 | Přečteno: 954 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Pavel Chalupský

Matka, nebo vrcholová manažerka.

Plně si uvědomuji, že vstupuji na velice tenký led. Proč? Nejsem matkou, ani manažerkou, ale přesto si dovolím vyslovit svůj názor, k čemuž mě přiměl rozhovor právě s vrcholovou manažerkou. Nebo matkou?

17.2.2020 v 8:52 | Karma článku: 11.54 | Přečteno: 217 | Diskuse

Bohm Vladimir

S Elonem Muskem na Mars. Ale proč?

Elon Musk oznámil, že do roku 2050 chce dopravit milion lidí na Mars. Jako vždy představí svoji vizi, jež je fantastická, pro většinu lidí zcela nereálná provést, a pak ji splní.

17.2.2020 v 8:30 | Karma článku: 9.15 | Přečteno: 221 | Diskuse

Michal Konečný

Válka o veřejnoprávno.

Jedni by Českou televizi nejspíš zrušili nebo jí aspoň dali náhubek. Druzí ji berou jako jednu ze záruk demokracie, zvláště když jiná media jsou majetkem všelikých oligarchů a k dalším zase vede kabel až z Kremlu.

17.2.2020 v 7:31 | Karma článku: 8.10 | Přečteno: 241 | Diskuse

Pavel Kovařík

Biomatky patří zavřít!

Domácí porod by měl být postaven mimo zákon a měl by být postihován bezohlednými tresty. Nikdo nemá právo ohrožovat život nenarozeného dítěte. Stíhat by se měli všichni, kdo k tomu jakýmkoli způsobem napomáhají.

17.2.2020 v 6:41 | Karma článku: 18.78 | Přečteno: 1164 | Diskuse

Hana Rebeka Šiander

Proč nemůžu randit s antisemitou

Byl to mladý sympatický muž a rozuměli jsme si. Po několika schůzkách na mě zčistajasna vytáhl konspirační teorie, jak židobolševické hnutí ovládá celý svět a já to nevím. Byl to antisemita. Nepochopil ale, že já mám Židy ráda.

17.2.2020 v 0:04 | Karma článku: 24.35 | Přečteno: 876 | Diskuse
Počet článků 70 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1040

Vlastimil Podracký je spisovatel a publicista. Vydal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Příležitostně publikuje články.

První slečna Kateřina Zemanová přiznala po letech účast na pornovečírku

Kateřina Zemanová (26) přiznala v rozhovoru pro časopis Téma svou účast na pornovečírku. Ten se konal před sedmi lety,...

Rád Lucince barvím vlásky a starám se o ni jako o své miminko, říká Matuš

Vztah Bohuše Matuše (46) a jeho partnerky, o třicet let mladší studentky Lucie (16) vzbuzuje v posledních dvou letech...

Napřed dezinfekce, pak manželka, šokoval Tomáš z Výměny svými prioritami

Jestli se televizním divákům zdál Tomáš z Výměny manželek jako docela starostlivý otec, při závěrečném setkání obou...

RECENZE: Pád až na nula procent. Snímek Chlap na střídačku je nestydatost

Třebaže kritikovu odolnost už zocelily Špindl 2, Ženská na vrcholu, Šťastný nový rok či Příliš osobní známost,...

Sex máme se ženou několikrát denně, mobil do ložnice nesmí, říká Bieber

Justin Bieber (25) prozradil svůj recept na úspěšné manželství. Důležité prý je, najít k sobě toho pravého člověka....